top of page

Leveringsvoorwaarden

Happy Families is gevestigd aan de Hoofdstraat 189 in Hoogezand. De aangesloten coach is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de volgende nummers:

Eva Josien van Dijk: 66743621

1) Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met de kindercoaches van Happy Families. Happy Families coacht kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 – 18 jaar. Ook organiseert Happy Families workshops en themabijeenkomsten. Happy Families geeft daarnaast advies en ondersteuning aan (gescheiden) ouders bij de opvoeding.

2) Locatie

De coaching vindt thuis plaats maar kan ook op school of op elke gewenste locatie plaatsvinden. Eventuele externe huurkosten zijn voor rekening van de klant. Op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) van het kind, bezoekt de kindercoach school of andere betrokkenen voor overleg, observatie en/of verslaglegging.

3) Coachingsvoorstel

Na een intake van ouders en kind, doet de coach een coachingsvoorstel. Hierin staat beschreven wat het doel van de coaching is en een inschatting van de benodigde tijd om het doel te behalen. De bestede tijd wordt geregistreerd. Beide ouders moeten instemmen met het coachingsvoorstel. Dit wordt ondertekend door één gezaghebbenden ouder, die zelf verantwoordelijk is voor de instemming van de eventueel andere gezaghebbende ouder.

4) Observatie en verslag

Verslagen worden alleen door Happy Families gedocumenteerd en nooit aan andere instanties ter inzage gegeven - alleen op verzoek van de ouder(s)/verzorgers kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Happy Families opgemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gefactureerd.

5) Coaching/begeleiding kinderen tot 16 jaar

Voor kinderen tot 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de coaching. De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Happy Families is hier niet verantwoordelijk voor.

6) Vertrouwelijkheid

Happy Families is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching. Bij overleg met derden wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

7) Halen en brengen

De ouder/verzorger brengt het kind en haalt het na afloop op de afgesproken tijd weer op. Happy Families heeft geen eigen wachtruimte bij de praktijk, je kunt echter wachten in de huiskamer in De Semmelstee. De ouder dient tijdens de coaching telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coachingssessie is er kort gelegenheid voor de ouder om te bespreken wat het kind heeft gedaan of gemaakt.

8) Verhindering

Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per e-mail of telefonisch. Tijdens het coachen van kinderen is de coach telefonisch niet bereikbaar. Stuur in dat geval een whatsappje of een sms - de coach belt je dan zo spoedig mogelijk terug. Als je minstens 24 uur van tevoren de afspraak afzegt, brengen wij de gereserveerde tijd niet in rekening.

9) Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

De coach mag de nakoming van de verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden, als het kind en/of de ouders/verzorgers de afspraken en verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

De coach mag de overeenkomst ontbinden als zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of als ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.

Als de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van de coach op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

10) Tarieven

De tarieven staan vermeld op de pagina ‘Tarieven’ van de website van Happy Families (www.happyfamilies.nl). Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. Happy Families houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overlegd.

11) Betalingsvoorwaarden

Er wordt maandelijks achteraf gefactureerd. De ouders van het kind verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van de betreffende Happy Families-coach.

Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Happy Families een betalingsherinnering. Als de factuur niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering betaald wordt, is Happy Families gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten in rekening te brengen. Als na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Happy Families, geeft Happy Families de invordering in handen van derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, comfort de wet, volledig voor rekening van de klant.

Bij een betalingsachterstand is Happy Families gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

12) Aansprakelijkheid en geschillen

De coaching van Happy Families is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Happy Families is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Happy Families, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Happy Families. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Happy Families.

Bij lichamelijke en psychische klachten van het kind, raadt Happy Families aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Deze voorwaarden zijn op 04-03-2018 geplaatst op www.happyfamilies.nl. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de coachingsovereenkomst.

bottom of page